Vedtægter

§1
Navn og formål
Foreningens navn er DanaCat (DC) og har flg. formål:

 • at fremme kendskabet til racekatte
 • at udstede stamtavler
 • at afholde udstillinger og lign arrangementer for at fremme kendskabet til racekatte

§2
Medlemmer
Alle katteinteresserede kan blive medlem. Betaling af kontingent følger kalenderåret.
Indmeldelse sker ved at udfylde blanket på hjemmesiden. Udmeldelse sker ved at kontakte kassereren.

§3
Samarbejde/tilknytning
Klubben er medlem af WCF og følger deres regler.

§4
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, som vælges hvert 2. år. Formand og sekretær vælges i ulige år og kasserer vælges i lige år.
2 familiemedlemmer eller 2 fra samme husstand kan ikke være i bestyrelsen på samme tid.
På generalforsamlingen vælges:

 • formand
 • kasserer
 • bestyrelsesmedlemmer
 • suppleanter
 • revisor

På førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsen har mulighed for at indkalde medlemmer til hjælp af udførelse af opgaver eller nedsætte diverse udvalg.

§5
Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Forslag afgøres ved stemmeflertal, bortset fra ændring af vedtægter, som kræver 2/3 af de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer.
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts og skal indkaldes via mail senest 3 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 5 uger før generalforsamlingen.
Kontingent for året skal være indbetalt inden 1. februar i året for at kunne være stemmeberettiget på årets generalforsamling.
Afstemning til generalforsamling kan foregå online. Der kan ikke gøres brug af fuldmagter.
Der kan kun stemmes om forslag/vedtægter eller ændring til disse, som er beskrevet i indkaldelsen ved stemmelighed falder forslag.
Man skal være fyldt 18 år og have været medlem mindst i 6 måneder for at have stemmeret og kunne vælges til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Formandens beretning for det forløbne år og planer for næste år
 • Kasserens beretning
 • Regnskab i revideret form
 • Budget
 • Indkomne forslag
 • Kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

§6
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formand, eller 2/3 af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt tilkendegiver det overfor formanden.
Der indkaldes senest 2 uger efter ønske herom med afholdelse 2 uger senere.
Mindst 2/3 af underskriverne skal være til stede og forsvare forslaget.

§7
Klubbens ophævelse
Generalforsamlingen kan beslutte at opløse foreningen hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede tilstedeværende ønsker det.
Generalforsamlingen beslutter, hvad klubbens evt. aktiver skal anvendes til.

23.05.2019 Vedtægter blev godkendt på den stiftende generalforsamling
19.09.2019 Afsnittet ”Klubben arbejder for at blive medlem af WCF og at følge deres regler.” er slettet iflg. beslutning på den stiftende generalforsamling
24.11.2019 Ændring af vedtægter godkendt på den ekstraordinære generalforsamling